Kasy fiskalne dla przedsiębiorców

Obowiązkowe złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. występuje w ściśle określonych przypadkach, a to:

– kiedy spółka przestaje płacić swoje zobowiązania;
– oraz gdy spółka nie ma majątku wystarczającego na spłacenie długów.

Jeżeli zaistnieje choćby jedna z powyższych przyczyn, to członek zarządu – lub likwidator spółki – jest zobowiązany złożyć wniosek o upadłość Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy wniesiony został wniosek o otwarcie postępowania układowego.

Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość jest uznany za wykonany tylko w razie, gdy zostanie prawidłowo sporządzony i złożony do Sądu w wymaganym ustawowo terminie. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów prawa lub też jest nienależycie opłacony i w związku z tym zostanie zwrócony bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia lub opłacenia, to składający wniosek (członek zarządu, likwidator) nie wykona swojego obowiązku zgłoszenia przedmiotowego wniosku. Wówczas będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko, nazwa spółki, miejsce zamieszkania lub siedziba, imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wspólników, odpowiadających
za zobowiązania spółki bez ograniczenia, reprezentantów spółki
i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;

– wskazanie siedziby spółki i wskazanie ewentualne gdzie znajduje się inny majątek spółki;

– okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

– sprawozdanie finansowe na dzień złożenia wniosku;

– spis wierzycieli spółki z podaniem wysokości wierzytelności każdego
z nich oraz listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli
na majątku spółki;

– oświadczenia o spłatach wierzytelności dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

– spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec spółki
z określeniem wierzytelności i terminów zapłaty;

– wykaz ewentualnych tytułów egzekucyjnych przeciwko spółce.

Jeśli wniosek będzie zawierać jakieś uchybienia formalne, wtedy brak jest możliwości wszczęcia postępowania przez Sąd. W takiej sytuacji wezwie on składającego wniosek do poprawienia, uzupełnienia bądź opłacenia wniosku w terminie tygodniowym. Jeśli składający nie uzupełni braków wniosek zostanie zwrócony i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Jeśli jednak spełni wymogi Sądu to należy pamiętać, iż wtedy liczy się data pierwotnego złożenia – nawet niekompletnego – wniosku.

Jeśli wnioskodawca złoży ponownie wniosek, który będzie czynił zadość wymogom formalnym i zostanie opłacony w terminie tygodnia od doręczenia mu zarządzenia o zwrocie wniosku, również zostanie wszczęte postępowanie według daty pierwotnego zgłoszenia wniosku. W przypadku, gdy pismo zostanie zwrócone ponownie z tego samego powodu, kolejny wniosek nie wywoła już skutków od dnia pierwotnego złożenia.