Potwierdzenie obywatelstwa polskiego

O tym czy istnieje potrzeba posiadania potwierdzenia obywatelstwa możemy dowiedzieć się w polskim konsulacie starając się po wielu latach nieobecności w kraju o nowy polski paszport.

Zgodnie z dyspozycją art. 55 ust.1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz., 161 z późn. zm.), decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, bądź jego utraty wydaje się na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy. Decyzję wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawcy, a w innych przypadkach – wojewoda mazowiecki. Od decyzji wojewody – jako, że jest to postępowanie administracyjne – przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą zwrócić się do właściwego wojewody za pośrednictwem polskiego konsula. Jednocześnie trzeba wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art. 40 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego „Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń”.

Oznacza to wprost, iż wnioskodawcy zamieszkali za granicą, którzy nie ustanowili pełnomocnika w Polsce, są zobowiązani do wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osoby uprawnionej do odbioru korespondencji w Polsce wraz z jej adresem. W razie braku wyznaczenia takiego pełnomocnika do odbioru korespondencji wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy i uważa za doręczone.

Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa składa się na formularzu określonym rozporządzeniem wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. 2012. 925).

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia (rodziców, dziadków) oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego.

Należy wskazać, iż wnioskodawca do wniosku zobowiązany jest dołączyć komplet dokumentów potwierdzających dane i informacje zawarte we wniosku. Są to:

  1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, który zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego, który określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (58 zł i dodatkowo 17 zł jeśli mamy pełnomocnika).
  3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia (przez uprawnioną do tego osobę, np. adwokata, notariusza) aktualnego dokumentu tożsamości (np. ważny dowód osobisty, ważny paszport).
  4. Osoba występująca z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest zobowiązana dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, chyba, że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody; m.in. odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, nieważny paszport polski, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie, nieważny polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akt zmiany imienia, bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym.

Trzeba mieć na uwadze, iż organ administracji w trakcie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o posiadaniu obywatelstwa polskiego może zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli mogą mieć one wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie. Warto z tego powodu posiadać pełnomocnika (np. adwokata) na terenie danego województwa, pozwoli to znacząco przyśpieszyć sprawę.

Dla ustalenia podstawy nabycia i utraty obywatelstwa polskiego miarodajne są przepisy obowiązujące w chwili zdarzenia lub czynności, na skutek których nastąpiło nabycie lub utrata obywatelstwa polskiego z mocy prawa lub decyzji właściwego organu. W trakcie prowadzonego postępowania wojewoda dąży do zebrania dowodów pozwalających na wydanie decyzji jednoznacznie rozstrzygającej kwestię posiadania obywatelstwa polskiego przez zainteresowaną osobę.

Decyzja powinna zostać wydana w przeciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych mogą to być 2 miesiące.

Szczegółowych informacji udzielą właściwe urzędy wojewódzkie, konsulaty i MSW.