Tajemnica zawodowa adwokata

Adwokaci w Polsce podlegają szczególnym regulacjom w zakresie ochrony powierzonych informacji uzyskanymi w związku z udzielaną pomocą prawną i prowadzonymi sprawami. Zgodnie bowiem z art. 6 Prawa o Adwokaturze – adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej swojemu Klientowi. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być żaden sposób ograniczony w czasie – obowiązuje dożywotnio.
Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z 18 czerwca 1994 r. stwierdza nadrzędność regulacji wynikającej z art. 6 ustawy Prawo o Adwokaturze nad innymi regulacjami procesowymi i ustala zasadę, iż tajemnica zawodowa jest objęta ochroną bezwzględną i winna być respektowana przez organy procesowe. Odnosi się to szczególnie do uchwały Sądu Najwyższego z 16 czerwca 1994r. w Składzie Siedmiu Sędziów – Izba Karna z dnia 16 czerwca 1994 r. (I KZP 5/94):

“Adwokata nie wolno przesłuchiwać jako świadka co do faktów, o których dowiedział się jako obrońca udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę (arg. ex art. 161 pkt 1 kpk). W innych wypadkach adwokat może odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy określony w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 r. Nr 16 poz. 124), chyba że sąd lub prokurator zwolni go na podstawie art. 163 kpk od obowiązku zachowania tajemnicy. Zwolnienie to może nastąpić tylko wtedy, gdy ujawnienie okoliczności objętych tajemnicą – w drodze przesłuchania adwokata jako świadka – jest nieodzowne dla zapewnienia prawidłowego wyrokowania w sprawie.”
Jedynymi wyjątkami od powyższych dyspozycji zawartych w ustawie Prawo o Adwokaturze są informacje udostępniane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615) – w zakresie określonym tymi przepisami.

Warto zatem rozważyć powyższe okoliczności przy podejmowaniu decyzji komu powierzamy prowadzenie swoich spraw, bowiem już np. doradcy prawni powyższymi regulacjami objęci już nie są.