Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka to stosunkowo nowy rodzaj kredytu udzielanego banki w Polsce. Można go udzielić właścicielowi nieruchomości (w tym także osobie posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego). Zasadniczą różnicą w porównaniu do zwykłego kredytu hipotecznego jest fakt, iż w przypadku tzw. odwróconej hipoteki bank udziela kredytu do wysokości wartości rynkowej nieruchomości – a spłata tego kredytu następuje poprzez przejęcie jego własności przez instytucję finansową. Natomiast przy zwyczajnym kredycie hipotecznym spłata kredytu następuje w walucie.

Ustanowienie hipoteki przy odwróconej hipotece służy zabezpieczeniu przejęcia nieruchomości przez bank. Hipoteka (powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej) to szczególny rodzaj uprawnienia, na mocy którego bank może dochodzić zaspokojenia nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.

W praktyce oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego. Może on bowiem dochodzić zaspokojenia od każdego, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tejże nieruchomości.

W Polsce odwróconą hipotekę wprowadziła uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 23 października 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1585) o odwróconym kredycie hipotecznym.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z dyspozycjami ww. ustawy (art. 4), tylko bank może być stroną umowy z właścicielem nieruchomości. Jest to o tyle istotne, iż umowa przypominająca odwróconą hipotekę zawarta z podmiotem niebędącym prawdziwym bankiem nie będzie umową odwróconego kredytu hipotecznego i osoba, taką umowę zawrze, nie będzie mogła korzystać z ochrony zawartej w przepisach wyżej wspomnianej ustawy.

W razie dalszych pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu. Moja kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie m.in. opiniowania takich umów i prowadzenia spraw z nimi związanych.

Adw. Damian Bomerski